Reklamacja powinna być zgłoszona do Oki, zgodnie ze standardową procedurą napraw gwarancyjnych, na bezpłatny numer infolinii:

z telefonu stacjonarnego - 0800 12 00 66

z telefonu komórkowego – 22 339 60 16

Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 9-13 oraz 14-17.

Proszę o przygotowanie:

1. nazwy urządzenia

2. numeru seryjnego urządzenia

3. daty zakupu

4. objawów uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy.

Przyjęte zlecenie jest automatycznie przekazywane do autoryzowanego punktu serwisowego.

 

W zależności od modelu urządzenia firmy OKI, gwarancja sprawowana jest:

 

24 godziny dla napraw typu On-site

Naprawa w miejscu instalacji urządzenia realizowana jest w dniach roboczych w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia przez pracownika infolinii OKI. Zgłoszenia przyjęte po godz.15 będą traktowane jako zgłoszenie przyjęte następnego dnia o godz. 9

W przypadku niemożności naprawy urządzenia w podanym powyżej czasie, zostanie Państwu zainstalowany sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach.

 

72 godziny dla napraw typu Standard (w punkcie serwisowym)

Reklamujący powinien na własny koszt dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do – i z Punktu Serwisowego ponosi reklamujący. Autoryzowany Punkt Serwisowy może w tym przypadku odmówić bezpłatnego odesłania naprawionego urządzenia.

Naprawione urządzenie zostanie odesłane bezpłatnie pod wskazany adres.

 

Gwarancją nie są objęte:

naprawy urządzeń, w których stwierdzono:

- stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych, niż produkowanych przez OKI

- niewłaściwą obsługę lub eksploatację niezgodną z przeznaczeniem (np. intensywność eksploatacji niezgodną z zaleceniem producenta),

- działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne, itp.),

- uszkodzenia mechaniczne produktu i wywołane nimi wady,

- dokonywanie napraw przez inne osoby niż Autoryzowane Punkty Serwisowe,

- współpracę z akcesoriami innymi, niż oryginalne akcesoria OKI (interfejsy, podajniki, rozszerzenia pamięci, itp.),

- brak okresowej konserwacji,

- urządzenia, których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,

- urządzenia, w których dokonano zmiany podzespołów z innych urządzeń,

- urządzenia, w których dokonano przeróbek lub dostrojeń.

UWAGA:

Drukarki i faksy muszą być poddawane okresowej konserwacji przynajmniej dwa razy w roku.